Obsah fóra Děti noci, útočiště pro upíry a vlkodlaky
Autor Zpráva

<  Textové RPG  ~  Úvod

Sid
Zaslal: so Led 10, 2009 7:50 pm Citovat
Vlkodlačice
Zde v brzké dob? najdete návod, co a jak Smile podrobný bude podle výsledk? hlasování u Zkušeností...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ
Sid
Zaslal: so Led 10, 2009 8:50 pm Citovat
Vlkodlačice
Co je to:
Vpodstat? by se to dalo p?irovnat k Dra?ímu doup?ti.
V tom smyslu, že si vymyslíte postavu, dáte jí jméno a vybavíte ji ur?itými vlastnostmi, vadami a vnadami a životopisem dle uvážení. A pak o ní píšete. (brzy sem dám n?jaký snad srozumitelný podrobn?jší návod jak na tvorbu postavy a popis sv?ta, do kterého se vaše "robátka" narodí)
Jakoukoliv formou - jako prosté psaní p?íb?hu, nebo dení?kovou formou... záleží na fantazii.
Upozorn?ní:
Není dobré d?lat z vaší postavy všemoucnou... to zavání Mary-Sue... a navíc to po ?ase za?ne být nuda. A neskute?n? to štve ostatní p?isp?vatele.

multilog - p?ísp?vek, kdy se domluví více pisatel? a napíšou kus p?íb?hu spole?n?.


Základní pravidla:

1. Snažit se dbát na pravopis a formu. (Aby to po vás lidi mohli ?íst bez ušklíbání, není nic horšího než ?íst poutavý kus d?je, který se hemží chybami a p?eklepy a je v jedné kup? - bez použití ENTERu...)
2. Bez souhlasu tv?rce postavy by se druzí hrá?i nem?li onu postavu zabíjet. (aby ne?elili rozzu?enému tv?rci a možná i ?istému Zlu - Tane?níkovi na hlavách nehodných p?isp?vatel? - moderátorovi)

Stran úpravy:
Aby to bylo p?ehledn?jší...
Nep?ehán?jte to s barvi?kami a kontrolujte, jestli naformátování textu prob?hlo vpo?ádku (tzn. tagy jen tak povalující se v textu se nepovolují)
A pro formu p?ísp?vku: Pište normálním písmem!!!, pokud možno. Tu?né písmo používejte z?ídka - jen když n?co chcete extra extra extra moc zvýraznit(nebo jako odlišení postav v multilozích).
Pro vnit?ní monology nebo flashbacky používajte kurzívu.


Naposledy upravil Sid dne pá Led 16, 2009 5:10 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ
Sid
Zaslal: so Led 10, 2009 10:54 pm Citovat
Vlkodlačice
Tady bych vám ráda ukázala, jak vypadá takový skoro polo-profi úvodní p?ísp?vek(autor píše delší dobu a na r?zných fórech). Délky se nezalekn?te, m?že to být i kratší Wink ... ale je v n?m obsaženo vše, co má p?ísp?vek mít. P?edstavení postavy, vysv?tlení schopností, kde se to odehrává...

citace:
Jeden tisíc p?t set ?ty?icet kilometr?.
Zhruba tolik jsem byl nucen ujet na motorce ze své chladné domoviny až do téhle díry n?kde ve st?edu Evropy. Zákazník požádá, zákazník dostane. Nehled? na to, že tenhle platil i cestovní náklady.
Výlet to byl vskutku okouzlující, z Tampere do Helsinek, z Helsinek do Tallinnu, pak na Rigu, na Wroclaw, samá krásná m?sta, a te? skon?ím tady, v posttotalitní zemi plné komouš?, alkoholik? a zkorumpovaných politik?. A nejspíš i upír?, jak se zdá, protože práv? kv?li nim sem poslali m?.
Mé jméno je Edvin, Edvin Kaapo Harmaanen, a jsem dhampír. To je diagnóza, jakou trpí všichni potomkové upíra a smrtelné ženy, prokletí našeho druhu a zárove? jednosm?rná jízdenka do vyhnanství. Jsme nap?l upí?i, nap?l lidi. Nevadí nám sv?tlo, ?esnek, st?íbro, ko?ky na nás nesy?í, dokážeme se sami vylízat i z ošklivých poran?ní, pomaleji stárneme, ale nem?žeme se prom??ovat, trhat lidi na kusy holýma rukama a bohužel musíme pít krev. Našt?stí není ta vyšší moc, co vládne sv?tu, tak nespravedlivá, jak by se mohla zdát, takže i mn? poskytla jisté dovednosti, jak se s t?žkým úd?lem vypo?ádat. A já ty dovednosti dlouho piloval, zlepšoval a zdokonaloval. Ptáte se, co že mi to ta vyšší moc ud?lila do vínku?
Zabíjím upíry a jde mi to od ruky.
D?lám to teprve rok, ale reputaci už jsem si získat stihl a s ní i pár klient? z ?ad církve, podsv?tí i vlkodlak?. T?m prvním dv?ma totiž tyhle nemrtvé stv?ry lezou do rajón? a zabíjejí jim ove?ky. A ti druzí? To je kapitola sama pro sebe; už chodím po tomhle sv?t? n?jaký ten pátek a ješt? si nepamatuju rok, kdy by se nestrhla n?jaká maskarózní bitva práv? mezi upíry a vlkodlaky. V zájmu zachování neutrality beru nabídky st?ídav?, te? je na ?ad? církev.
Proto jsem zavítal do t?chto nehostinných míst daleko od domova a zdánliv? i daleko od civilizace, abych to tu prov??il a v p?ípad? pot?eby i trochu vy?istil.
Te? jsem zpomaloval p?ed posledním hrani?ním p?echodem a p?estával myslet na minulost, na b?ím? osudu na svých bedrech i na nehorázné horko, které tu i p?es již zapadlé slunce panovalo. Ale horší než v ?ecku to tu nebylo, to zase ne.
Celníci si z celé kolony vzali stranou akorát m?, ostatním jen zkontrolovali doklady a pustili je dál. Možná to byla jenom náhoda, možná jsem se jim jednoduše nelíbil. Možná bych se nem?l divit, individuum oble?ené v ?erné k?ži s dlouhým ?erným plášt?m, dv?ma katanami v pouzd?e na zádech a s bílými vlasy až do p?lky zad tu asi opravdu nevidí každý den.
„Ú?el cesty?“ zavr?el na m? jeden, zatímco podával kolegovi m?j pr?kaz k prov??ení.
„Jen mu to ?ekni, schváln?, jak zareaguje,“ ozval se ve m? vnit?ní hlas, ale já ho neposlechl.
„Turné s kapelou, oni už jeli nap?ed,“ zalhal jsem a nehnul p?i tom ani brvou.
„S kapelou?“ podivil se celník, jako by to slovo snad slyšel poprvé v život?.
„Kymmenen pieniä vampyyria,“ zašklebil jsem se na n?j nejkyseleji, jak jsem dovedl, a z kapsy u bundy mu podal obal na kompaktní disk od skupiny, v níž jsem ješt? p?ed rokem hrál. Deset malých upír?, n?co mezi death a black metalem, parádní v?c, snad ho to p?esv?d?í a nebude se koukat na datum vydání, nebo mu nep?ijde divné.
„Aha, tak je?te,“ odv?til pouze a zakrátko mi podával zp?t jak pr?kaz, tak disk. Ten jsem mu ale nechal, a? vidí, jak se má d?lat muzika.
A pak jsem jel dál, vst?íc té divoké zemi tam vp?edu.


A zbytek... nepovinný, ale ta t?ešni?ka nakonec za to stojí...

citace:
Už byla dávno tma, když jsem kone?n? dorazil do cílového m?sta. M?sta, v n?mž už ta spousta nic netušících lidí dávno spala a ani netušila, že n?kolik z nich už se po no?ní návšt?v? možná neprobudí.
Navigován pouli?ním osv?tlením, jehož sv?tlo tvo?ilo vinou lehkého smogu dojem, že jedu mlhou, našel jsem i budovu, v níž jsem se m?l ohlásit svému zákazníkovi, budovu kostela pojmenovanou podle n?jakého místního svatého, dle mého názoru gotickou, ale možná to byl jiný styl, v tomhle se moc nevyznám. Op?el jsem motorku a ze? porostlou b?e??anem, sundal si z o?í ?erné brýle a vešel dovnit?.
?ekal jsem varhany, ale vevnit? bylo úplné ticho. Ani jsem si nestihl prohlédnou vnit?ek, hned za dve?mi si m? odchytil chlap v mnišské kutn? a vzal m? do sakristie, kde jediný zdroj sv?tla p?edstavovala petrolejová lampa na stole. Ukázalo se, že je to zástupce mého nyn?jšího zákazníka a jmenuje se Vít. To mi sice p?ipomn?lo jednu finskou nadávku, ale nebylo by hezké ji te? zmi?ovat.
„Jen mu to ?ekni.“ ozval se zas vnit?ní hlas.
„Blbost,“ opá?il druhý. „Jsi tu, abys vy?istil m?sto, ne urážel mnichy.“
„Pro? ned?lat obojí, aspo? bude sranda?“ probudil se t?etí.
V úvodu jsem se zapomn?l zmínit, že jako každý míšenec ?lov?ka a upíra pot?ebuji pít krev. V?tšinou mi sta?í nemocni?ní konzervy p?ipravené k transfúzi, které stejn? nikdo nepostrádá, ale párkrát už se stalo, že jsem prost? musel vysát jinou lidskou bytost. A tady se projevila v?c, kterou rozhodn? každý míšenec netrpí – já t?m lidem vysál nejen krev, já jim vysál i osobnost. Každý z t?ch nebožák? se mi od té doby uhnízdil v hlav? a ti siln?jší z nich na m? promlouvají.
Možná se vám zdá, že je dobré mít v hlav? rádce, jenže tohle je k... zešílení. Stálo m? spoustu úsilí nau?it se je potla?it alespo? trochu, ale oni jsou tam po?ád. Slyší a vidí to, co já, ?tou si v mých pocitech, mluví na m? ve dne i v noci. Divím se, že jsem z toho ješt? nezmago?il.
„Seš si tím jistej?“
Tak t?eba tohle je Sami, ješt? p?ed dv?ma lety býval zahradníkem na zámku v Turku, než jsem ho kv?li vlastnímu p?ežití musel vysát. A od té doby mi to dává sežrat. Tentokráte jsem ho ignoroval a kone?n? za?al poslouchat Víta.
„Situace se nám tu trochu zm?nila,“ vypráv?l, zatímco p?ešel k lakované d?ev?né alma?e a po chvíli hrabání se v tamních papírech vytáhl dnešní noviny. „Tohle dnes otiskli v místním deníku.“
Jen letmý pohled mi sta?il, abych pochopil, jakým sm?rem že se jim tu ona situace zm?nila. Na šedavém papí?e novin byla vyobrazena mramorov? bílá mrtvola sotva dvacetileté dívky s jasn? patrnými rankami na krku. Rankami po dvou zubech. Titulek byl v místní ?e?i, takže jsem mu nerozum?l, ale mnich mi ho rád p?eložil.
„Kult uctíva?? vampyrismu op?t ude?il,“ ?etl potichu a dával si pozor na artikulaci, a ve sv?tle petrolejky to p?sobilo celkem atmosféricky. Celý ?lánek vypovídal o tom, jak noviná?i p?isuzují vraždu n?jaké band? teenager?, kte?í pro roupy neví, co by provedli, tak si hrají na upíry a tentokrát zašli p?íliš daleko.
„Edvin jásá, zjistil totiž,
že mu tahle vaše potíž
ušet?ila slíd?ní a zleh?ila práci,
zítra budou k vid?ní mrtví darebáci,“ usmál jsem se pod vousy, které nemám, zašklebil se na mnicha a op?t si nasadil ?erné brýle. Jde se ven.
Mnich cupital za mnou, o?ividn? mi n?co cht?l. Takže jsem se na n?j znovu oto?il a zahled?l se mu do t?ch ustaraných o?í. Podal mi malou láhev plnou vody, sotva oby?ejné, a pak m? odvedl ven p?ed kostel, kde mi ukázal poklop na silnici, jenž bezesporu vedl n?kam do podzemního kanaliza?ního systému. Ten mohl být p?kn? starý a být upír, ur?it? zalezu práv? tam.
„Provázej t? Hospodin, synu,“ pok?ižoval se mnich a než jsem zvedl poklop, utekl zpátky do bezpe?ných zdí kostela.
„Whatever,“ ucedil jsem skrz zuby, schoval lahvi?ku sv?cené vody do kapsy, chytil se kovového žeb?íku a sjel po n?m do tmy temnoucí tam dole.
A tam si rozbil hubu, protože pode mnou ten zrezlý kus šrotu prost? povolil, perkele.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ
Sid
Zaslal: čt Led 15, 2009 8:05 pm Citovat
Vlkodlačice
Nejsem moc velký fanda linkování sv?t?, myslím si, že to omezuje fantazii...
Takže k tématu... nakonec se rozhodlo, že p?jde o... *zvuky fanfár*

Magický realismus

A co to sl?vko znamená? P?íb?h se bude odehrávat v našem sv?t?, v sou?asnosti...
Který ovšem nebude tak docela jako sv?t a sou?asnost které známe.
Vlkodlaci, upí?i a jiná mýtická stvo?ení existují.
Magie se také používá skoro každodenn?, i když uživatel? na vyšší úrovni je pomálu. Zapome?te na Harryho Pottera, žádnou kouzelnou škol(k)u nenajdete.
Neví se, jak je to s bohy... ale obecn? se soudí, že ?ím víc mají v??ících, tím jsou siln?jší. Ale nenapadlo je zatím zajímat se o Zemi n?jak blíže.
Démoni ovšem takové problémy nemají...

(není problém zahrnout tém?? jakoukoliv mytologickou p?íšerku, pokud dodáte p?esv?d?ující podklady Wink )
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ
Constantin Dragostavi
Zaslal: pá Led 16, 2009 12:46 pm Citovat
Upír
Takže dá se ?íct n?co jako dobrodružství dra?ího doup?te kterých se dá nález snad tisíc na herním servru Andor.

EdiT: Odstran?na citace (zabírá zbyte?n? místo)

_________________
Naše jizvy nám připomínají že minulost byla skutečná...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sid
Zaslal: pá Led 16, 2009 2:07 pm Citovat
Vlkodlačice
Tin D.> Možná tématem, ale pochybuju, že se vyrovnají kvalitou Razz ... ale to se ješt? uvidí. BTW - úvodní p?ísp?vek si ho? na pískovišt?. Do názor? nepat?í. A do PM mi prosím napiš, co je tvá postava za? atd. (pot?ebuju trochu uko?írovat rozložení sil... a? každý není lovec upír?). Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ

Zobrazit příspěvky z předchozích:  

Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Přidat nové téma

Přejdi na:  

Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.